Mail Komplet
Podmínky užití

Cílem těchto podmínek užití je zejména zabránit zneužívání systému Mail Komplet k rozesílání nevyžádané elektronické pošty.

Systém Mail Komplet není určen k rozesílání SPAMu (pro více informací o rozlišování SPAMu a standardních obchodních sdělení si přečtěte článek Anti-spamová politika - často kladené dotazy). Jde o marketingový nástroj určený k legitimním aktivitám, které neodporují platné legislativě.

Děláme vše proto, abychom nepřispívali k šíření nevyžádané pošty. Máte-li podezření, že některý z uživatelů systém Mail Komplet používá v rozporu s podmínkami užití, kontaktujte nás, prosím.

Základní ustanovení

(1) Systém Mail Komplet je specializovaný software, jehož prostřednictvím může uživatel posílat e-maily třetím osobám.

(2) Užívání systému je uživateli umožněno na základě sdělení přihlašovacích údajů - adresy, přihlašovacího jména a hesla.

Způsob užívání a provozování systému Mail Komplet

(1) Systém Mail Komplet je provozován prostřednictví serverů, ostatní infrastruktury a servisní a technické podpory dodavatele; uživatel jej užívá prostřednictvím přístupu ze svého počítače. Uživatel prostřednictvím své přihlašovací adresy doplňuje do systému e-mailové adresy svých adresátů a odesílá jim e-maily s vlastním obsahem.

(2) Je-li to dohodnuto nebo uživatelem objednáno, může uživatel užívat systém Mail Komplet také tak, že elektronicky dodá přesný obsah e-mailů dodavateli s elektronickými adresami adresátů a dodavatel zajistí odeslání e-mailů jménem uživatele prostřednictvím své technické podpory.

Práva a povinnosti

(1) Uživatel nesmí zneužívat systém Mail Komplet k nelegálním aktivitám.

(2) Uživatel nesmí umožnit užívat systém Mail Komplet třetím osobám jejich jménem.

(3) Uživatel plně zodpovídá za obsah i formu e-mailů, které jsou odesílány adresátům. Dodavatel zajišťuje pouze technickou a softwarovou podporu uživateli. Uživatel se zejména zavazuje, že rozesílá e-maily v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném znění. Uživatel bere na vědomí, že dodavatel může zjistit, prostřednictvím kterého přihlašovacího účtu, kdy a jakému adresátovi byl e-mail odeslán a že dodavatel má povinnost poskytnout součinnost Úřadu na ochranu osobních údajů při projednávání správního deliktu při porušení zákona uvedeného v předešlé větě.

(4) Uživatel potvrzuje, že v případě rozesílání e-mailů ze systému Mail Komplet všichni adresáti se zasíláním sdělení formou e-mailů souhlasili nebo jde o zákazníky uživatele, kteří nevyjádřili nesouhlas se zasíláním sdělení. Uživatel rovněž potvrzuje, že e-maily obsahují  platnou adresu odesílatele, takovou, že na ni adresáti mohou odpovědět a vyjádřit svůj nesouhlas se zasíláním sdělení, a že jsou zřetelně označeny jako obchodní sdělení, v případech, kdy to nařizuje zákon. Totožnost uživatele jako odesílatele není skrytá nebo utajená.

(5) Uživatel systému Mail Komplet se zavazuje, že nebude rozesílat e-maily na databáze příjemců, které byly zakoupeny od třetích stran, přičemž se nejedná o zákazníky uživatele nebo nebyl prokazatelně získán souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

(6) Uživatel systému Mail Komplet se zavazuje, že nebude využívat systém k činnostem, které jsou v rozporu s dobrými mravy. Prostřednictvím systému Mail Komplet není dovoleno šířit rasisticky zaměřené materiály, pornografické a erotické materiály, nelegální software, materiály porušující autorská práva, autorsky chráněné materiály, podvodné informace a materiály, programy obsahující viry apod.

(7) Dodavatel nesmí použít databázi e-mailových adres adresátů uživatele pro jiné účely, než je realizace rozesílky e-mailů vyžádaná uživatelem. Dodavatel dále nesmí předat databázi e-mailových adres adresátů třetí osobě nebo databázi využít pro své vlastní obchodní účely.

Oprávnění dodavatele znemožnit nebo omezit uživateli užívat softwarový produkt

(1) Při porušení těchto podmínek užití má dodavatel právo  s okamžitou účinností znemožnit či omezit uživateli užívat systém Mail Komplet.

(2) Dodavatel je oprávněn uživateli dočasně v nejnutnějším rozsahu omezit užívání softwarového produktu, hrozí-li škoda dodavateli, uživateli či třetí osobě, zejména v důsledku nelegálních aktivit třetích osob, hackerů apod. a nelze-li této škodě zabránit jinak.

Odpovědnost za škodu

(1) Dodavatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat či dočasným přerušením služby či provozu systému Mail Komplet, pokud ztrátu, poškození dat nebo dočasné přerušení nezavinil, anebo pokud dočasné přerušení učinil ze zákonných důvodů či z důvodů uvedených v těchto podmínkách.

(2) Dodavatel následky uvedené v předchozím odstavci nezavinil, pokud byly způsobeny třetími osobami, například hackery, jinými uživateli nebo jinými subjekty (např. dodavateli elektrické energie). Právo uživatele na náhradu škody vůči těmto subjektům tím není dotčeno.

(3) Dodavatel následky uvedené v odst. 1 také nezavinil, pokud vznikly náhodou, v důsledky živelné pohromy nebo z jiných objektivních příčin nezávislé na vůli dodavatele.

(4) Dodavatel má však povinnost vyvíjet maximální možnou snahu pro předcházení situacím a následkům uvedených v odst. 1, 2 a 3.

(5) Dodavatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, nikoliv za ušlý zisk nebo za domnělý ušlý zisk.

(6) Uživatelé nesou plnou odpovědnost za škodu způsobenou dodavateli tím, že dojde ke zneužití nebo ztrátě jejich přístupových údajů do  systému Mail Komplet.

Ochrana osobních údajů

(1) Strany se zavazují, že osobní údaje druhé strany, které jim byly poskytnuty, budou použity pouze pro vzájemnou komunikaci a pro účely realizace jejich vzájemných závazků a neposkytnou je třetí osobě.

(2) Strany se zavazují nezveřejňovat a neposkytovat třetím stranám žádné obchodní informace a údaje, které získaly v souvislosti s využíváním systému Mail Komplet a mohly by poškodit některou ze stran.

Zpět
nahoru