Obchodní podmínky pro poskytování webové aplikace Mail Komplet

Obchodní podmínky
pro poskytování webové aplikace Mail Komplet

Obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") vydané na základě § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)


Obchodní společnost Webkomplet, s.r.o., se sídlem Klobásova 37/34, PSČ: 625 00, Brno IČ: 29185084, zapsaná do OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64036 (dále jen „Poskytovatel“)   je v rámci své podnikatelské činnosti poskytovatelem webové aplikace Mail Komplet. Aplikace Mail Komplet (dále jen „Služba“) je webový software, jehož prostřednictvím mohou podnikající fyzické či právnické osoby (dále jen „Uživatelé“ či „Uživatel“) zajišťovat online marketingové služby, jako je příprava a rozesílání hromadných e-mailů, příprava a rozesílání SMS a správa databáze klientů.

Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem je vždy založen písemnou smlouvou, která může být uzavřena v listinné nebo elektronické podobě. V případě rozporu mezi ujednáním ve smlouvě a ujednáním obsaženým v těchto obchodních podmínkách má přednost ujednání obsažené ve smlouvě. Užití obchodních podmínek Uživatele se vylučuje.

Poskytovatel upozorňuje, že má zájem vstupovat do smluvních vztahů pouze s Uživateli, kteří Služby využívají v rámci své podnikatelské činnosti. Z povahy Služby, kterou je hromadné rozesílání e-mailů či SMS v řádech stovek/tisíců/desítek tisíc kusů, je zřejmé, že je prakticky vyloučeno její užití pro nepodnikatelské účely. Z tohoto důvodu nemá Poskytovatel zájem na smluvních vztazích vznikajících se subjekty, u nichž nepůjde o podnikatelskou činnost, ať již se jedná o osoby fyzické či právnické.

Článek 1: Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je Služba, a to v některé z následujících variant:

 1. Mail Komplet – pravidelné rozesílání.
 2. Mail Komplet – nepravidelná rozesílka.
 3. Mail Komplet – SMS.
 4. Transakční e-maily

Užití více variant Služby se nevylučuje.
 

Článek 2: Podmínky poskytování Služby

 1. Uživatel se zavazuje zajistit, aby obsah e-mailů a/nebo SMS zpráv (dále jen „e-mail“ a „SMS“) zasílaných prostřednictvím Služby koncovým adresátům (dále jen „Zákazníkům“) nebyl v rozporu s účinnými právními předpisy, zejména s předpisy na ochranu
  • veřejného pořádku,
  • veřejného zdraví,
  • bezpečnosti státu,
  • spotřebitele či jiného Zákazníka včetně právních předpisů upravujících zasílání obchodních sdělení,
  • osobních údajů,
  • duševního vlastnictví,
  • společenských menšin a práva na soukromí,

čímž se rozumí právní předpisy:

(i) České republiky včetně aplikovatelných právních předpisů Evropské unie a aplikovatelných mezinárodních smluv,

(ii) státu, jehož je příslušníkem nebo ve kterém se fyzicky nachází Uživatel a/nebo

(iii) státu, jehož je příslušníkem nebo ve kterém se fyzicky nachází Zákazník

(IV) nebo s dobrými mravy v uvedených státech.

dále jen „právní předpisy“.

Zjistí-li Poskytovatel, že obsah E-mailů a/nebo SMS je dle jeho názoru v rozporu s pravidly uvedenými v tomto odstavci, je oprávněn i bez předchozího souhlasu Uživatele znemožnit nebo omezit Uživateli další využívání Služby. Tím nejsou dotčeny veškeré právní následky, které v důsledku porušení této povinnosti vzniknou, stejně tak tím není založena prevenční povinnost Poskytovatele (např. povinnost předchozí či následné kontroly apod.). Uživatel          je dále povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích osob vůči Poskytovateli v důsledku porušení výše uvedených povinností Uživatele. Tím není dotčen nárok Poskytovatele a třetích osob na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení výše uvedeného závazku, kterou se Uživatel zavazuje Poskytovateli a/nebo třetím osobám uhradit, bude-li Poskytovatel povinen takovou újmu nahradit.

 

 1. Použije-li Uživatel v E-mailech a/nebo SMS obrázky, text či jiné prvky, jejichž užití je omezeno právem duševního vlastnictví, je Uživatel povinen v případech, kde to ukládá účinný právní předpis, obstarat si nejpozději ke dni zahájení rozesílání E-mailů a/nebo SMS Zákazníkům na vlastní náklady příslušný souhlas oprávněných osob (např. autorů děl, majitelů ochranných známek, vydavatelství a jiných oprávněných osob). Na žádost Poskytovatele je Uživatel povinen takový souhlas předložit Poskytovateli k nahlédnutí.

 

 1. Uživatel se zavazuje zajistit, aby E-maily a/nebo SMS rozesílané jeho Zákazníkům nebyly spam. Spamem se rozumí nevyžádané sdělení zaslané prostřednictvím e-mailu a/ nebo SMS příjemci bez jeho předchozího souhlasu nebo mimo rozsah podmínek stanovených právními předpisy, které umožňují zasílat obchodní sdělení i bez předchozího souhlasu Zákazníka (dále jen „Spam“). Za Spam se dále také považuje jakékoli sdělení, sloužící k přímé či nepřímé propagaci zboží, i služeb nebo image podniku fyzické nebo právnické osoby, které:
  1. není jasně a zřetelně označeno jako obchodní sdělení,
  2. skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje,
  3. je zasláno bez platné adresy (e-mailové adresy v případě Služby email nebo telefonního čísla v případě Služby SMS), na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány,
  4. E-mail a/nebo SMS, zaslané Zákazníkovi poté, co Zákazník uvědomil Uživatele, že si další zasílání E-mailů a/nebo SMS Zpráv od tohoto Uživatele nepřeje,
  5. E-mail a/nebo SMS Zpráva, jejichž obsah se týká prodeje či propagace léků na předpis, prodeje alkoholu a tabákových výrobků, drog, střelných zbraní, on-line hazardních her, pedofilie a podobných lékařsky uznávaných odchylek a poruch.

 

 1. Poskytovatel je oprávněn za účelem kontroly dodržování podmínek uvedených v tomto článku nahlížet do obsahu zasílaných E-mailů a SMS. Zjistí-li Poskytovatel, že obsah E-mailů a/nebo SMS je dle jeho názoru v rozporu s pravidly uvedenými v tomto článku, je oprávněn i bez předchozího souhlasu Uživatele znemožnit nebo omezit Uživateli další využívání Služby. Tím nejsou dotčeny veškeré právní následky, které v důsledku porušení této povinnosti vzniknou, stejně tak tím není založena prevenční povinnost Poskytovatele (např. povinnost předchozí či následné kontroly apod.). Uživatel je dále povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích osob vůči Poskytovateli v důsledku porušení výše uvedených povinností Uživatele. Tím není dotčen nárok Poskytovatele a třetích osob na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení výše uvedeného závazku, kterou se Uživatel zavazuje Poskytovateli a/nebo třetím osobám uhradit, bude-li Poskytovatel povinen takovou újmu nahradit.

 

Článek 3: Další podmínky poskytování Služby

 

 1. Uživatel se zavazuje, že bude pro zasílání E-mailů a SMS používat pouze e-mailové adresy těch Zákazníků, kteří mu k zasílání E-mailů prokazatelně udělili předchozí souhlas nebo pokud je k tomu Zákazník oprávněn dle právních předpisů.

 

 1. Poskytovatel je u Služby Mail Komplet oprávněn stanovit limit pro objem dat obsažených v jednom E‑mailu a/nebo SMS Zprávě.

 

 1. Uživatel bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy mu nevzniklo jakékoli právo (např. ve formě licence) k softwaru používanému Poskytovatelem při provozování Služby (dále jen „Software“). Uživateli je výslovně zakázáno Software jakýmkoliv způsobem upravovat, rozšiřovat, překládat, podrobovat zpětnému inženýrství, či jiným způsobem do software zasahovat.

 

 1. Poskytovatel je povinen prostřednictvím Služby zajistit odeslání E-mailů a/nebo SMS, za jejich doručení Zákazníkům však nenese žádnou odpovědnost.

 

 1. Uživatel je povinen držet přístupové údaje ke Službě v tajnosti a sdělovat je pouze osobám oprávněným odesílat prostřednictvím Služby E-maily či SMS. Uživatel výslovně prohlašuje, že si je vědom své odpovědnosti za jednání veškerých osob, které prostřednictvím mu sděleného přístupu ke Službě jednají. V té souvislosti si je také Uživatel vědom skutečnosti, že je vázán jednáním takových osob, i pokud tyto jednaly výslovně proti jeho pokynu, neboť Poskytovatel nemá možnost takové jednání odlišit. Na žádost Uživatele mu Poskytovatel změní přístupové údaje ke Službě.

Článek 4: Povinné náležitosti obsahu E-mailů a SMS

 1. Uživatel se zavazuje zajistit, aby všechny E-maily rozesílané pomocí Služby jeho Zákazníkům obsahovaly následující náležitosti:
  1. označení Uživatele, který E-maily rozesílá,
  2. označení funkční e-mailové adresy, ze které byl E-mail odeslán, kdy pro odesílání nesmí být použita adresa „freemailových“ služeb (např. gmail.com, email.cz a další),
  3. platnou e-mailovou adresu, na kterou může Zákazník přímo a účinně zaslat Uživateli zprávu a Uživatele kontaktovat,
  4. viditelně umístěný odhlašovací odkaz, v podobě stanovené Poskytovatelem nebo jím předem schválené, pro automatizované odhlášení Zákazníkem, který může Zákazník použít k vyjádření svého nesouhlasu se zasíláním dalších E-mailů. Možnost odhlášení musí být vždy bezplatná a snadná.

 

 1. Uživatel se zavazuje zajistit, aby všechny SMS Zprávy rozesílané pomocí Služby jeho Zákazníkům obsahovaly následující náležitosti:
  1. označení Uživatele, který SMS rozesílá,
  2. platné telefonní číslo, na které může Zákazník přímo a účinně zaslat pomocí SMS zprávy informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly SMS dále zasílány (např. zasláním SMS zprávy ve tvaru „ODHLASIT“), s upozorněním Zákazníka na toto jeho právo. Telefonní číslo musí být pro Zákazníka jasně viditelné a Uživatel není oprávněn toto číslo jakkoli pozměnit, odstranit či zneviditelnit. Možnost odhlášení musí být vždy bezplatná a snadná.

 

 1. Uživatel se zavazuje zajistit, aby všechna obchodní sdělení rozesílaná v E-mailech a/nebo SMS pomocí Služby jeho Zákazníkům obsahovala kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci také jasné a zřetelné označení, že se jedná o obchodní sdělení.

 

 1. Uživatel se zavazuje sdělit Poskytovateli svoji adresu a telefonní číslo, na kterých je možno jej osobně/telefonicky kontaktovat. Uživatel uděluje Poskytovateli souhlas, aby Poskytovatel na výzvu Zákazníka sdělil uvedené údaje Zákazníkovi.

 

 1. Poskytovatel je oprávněn za účelem kontroly dodržování podmínek uvedených v tomto článku nahlížet do obsahu zasílaných E-mailů a SMS. Zjistí-li Poskytovatel, že obsah E-mailů a/nebo SMS je dle jeho názoru v rozporu s pravidly uvedenými v tomto článku, je oprávněn i bez předchozího souhlasu Uživatele znemožnit nebo omezit Uživateli další využívání Služby. Tím nejsou dotčeny veškeré právní následky, které v důsledku porušení této povinnosti vzniknou, stejně tak tím není založena prevenční povinnost Poskytovatele (např. povinnost předchozí či následné kontroly apod.). Uživatel je dále povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích osob vůči Poskytovateli v důsledku porušení výše uvedených povinností Uživatele. Tím není dotčen nárok Poskytovatele a třetích osob na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení výše uvedeného závazku, kterou se Uživatel zavazuje Poskytovateli a/nebo třetím osobám uhradit, bude-li Poskytovatel povinen takovou újmu nahradit.

 

Článek 5: Technické požadavky pro užívání Služby

 1. Uživatel je srozuměn s tím, že pro řádné užívání Služby Mail Komplet je třeba z jeho strany splnit následující technické požadavky: používat internetový prohlížeč Internet Explorer 7 a vyšší, Google Chrom, Mozilla Firefox 3 či další prohlížeče na bázi Gecko, Konqueror nebo Safari, platforma Windows, MacOS nebo UNIX. V případě použití jiného prohlížeče může být omezena funkcionalita systému a některé funkce nebudou zcela dostupné.

 

 1. Uživatel je dále srozuměn s tím, že pro vyšší kompatibilitu obsahu E-mailů je vhodné používat interní HTML editor, Chytrý editor nebo editory třetích stran, které generují HTML kód dle standardu W3C.

 

 1. Uživatel bere na vědomí, že podmínky doručování SMS Zpráv se u jednotlivých mobilních operátorů liší a mohou se pod dobu trvání Smlouvy měnit, což Poskytovatel nemůže nijak ovlivnit. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu, nemajetkovou újmu či jakékoli jiné újmy, které Uživateli v souvislosti                 s rozdílnými podmínkami doručování u jednotlivých operátorů nebo v souvislosti se změnami těchto podmínek vzniknou.

 

 1. Uživatel rovněž bere na vědomí, že u Služby SMS z povahy věci nejsou k dispozici stejné statistiky doručení jako u Služby e-mail, pouze informace
  o doručení SMS Zpráv, a to jen v případech, kdy příslušný mobilní operátor takovou informaci poskytuje.

 

 1. Uživatel je oprávněn požádat Poskytovatele o přidělení tzv. textového označení odesílatele v SMS Zprávách (Uživatel tedy nebude v SMS označen telefonním číslem, nýbrž textovým označením - názvem, který si zvolí). Uživatel bere na vědomí, že na přidělení textového označení není právní nárok.

Článek 6: Úhrada za Službu a platební podmínky

 1. Výše úhrady za Služby bude stanovena na základě smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem, na základě ceníku umístěného na webové stránce Poskytovatele (dále jen „Ceník“), případně na základě individualizované dohody mezi Poskytovatelem a Uživatelem.  

 

 1. Sjednaná cena může být měněna dohodou stran nebo jednostranně Poskytovatelem. Ve druhém případě bude změna ceny uživateli oznámena prostřednictvím e-mailu nejpozději 14 dnů přede dnem nabytí účinnosti změny ceny.  Nebude-li cena ze strany uživatele odmítnuta, stává se účinnou
  a závaznou. Uživatel má právo smluvní vztah vypovědět ode dne oznámení změny ceny do dne předcházejícího nabytí účinnosti nové ceny, a to písemně.    V takovém případě končí smluvní vztah dnem nabytí účinnosti nové ceny.   

 

 1. Při výpočtu úhrady za užívání Služby se Poskytovatel řídí počtem E-mailů a/nebo SMS odeslaných prostřednictvím Služby, nebo počtem uživatelů v databázi, což je uvedeno v uzavřené smlouvě. Počet doručených E-mailů a/nebo SMS nemá na výpočet úhrady vliv.

 

 1. Uživatel bere na vědomí, že každá odeslaná testovací SMS je zpoplatněna dle Ceníku stejně jako standardní SMS.

 

 1. Uživatel bere na vědomí, že každé sdělení, rozesílané pomocí SMS, které bude obsahovat více než 160 znaků, bude rozděleno do více SMS Zpráv, přičemž každá z těchto SMS může obsahovat maximálně 140 znaků. To znamená, že např. sdělení obsahující více než 280 znaků a méně než 420 bude rozděleno
  do tří SMS. Každá SMS, obsahující byť jen část sdělení, bude zpoplatněna dle Ceníku.

 

 1. Uživatel hradí Službu buď prostřednictvím předem zakoupeného kreditu, který bude Uživatel postupně čerpat, nebo na základě faktury - daňového dokladu, vystavené Poskytovatelem a zaslané Uživateli, a to bankovním převodem nebo pomocí platebního systému. V případě úhrady pomocí faktury
  je cena splatná do 14-ti dnů (pokud není v písemné smlouvě sjednáno jinak) od doručení faktury Uživateli, a to na číslo účtu uvedené na faktuře.

 

 1. Uživatel Služby Mail Komplet je vedle úhrady Služby povinen zaplatit rovněž poplatek za zřízení Služby, jehož výše je stanovena Ceníkem.

 

 1. Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby Uživateli v případě prodlení Uživatele s úhradou jakékoliv částky, kterou je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli v souvislosti s užíváním Služby. Poskytovatel je oprávněn účtovat si za opětovné aktivování Služby zřizovací poplatek (nebo poplatek za zřízení Služby) dle Ceníku.

 

 1. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky, kterou je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli v souvislosti s užíváním Služby, se Uživatel zavazuje zaplatit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Právo Poskytovatele na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) tím není dotčeno.

 

 1. Jakékoliv námitky vůči fakturám vystaveným Poskytovatelem Uživateli je Uživatel oprávněn uplatnit u Poskytovatele pouze písemně a ve lhůtě
  do 5 pracovních dnů ode dne doručení příslušné faktury Uživateli. V případě že Uživatel v této lhůtě námitky neuplatní, platí, že žádné námitky vůči vystavené faktuře ani fakturované částce nemá. V případě oprávněnosti námitek Uživatele uplatněných u Poskytovatele v souladu s ustanoveními tohoto odstavce Podmínek se Poskytovatel zavazuje bez zbytečného odkladu vystavit Uživateli opravnou fakturu. Stejná lhůta se uplatní při neoprávněném stržení kreditu.

Článek 7: Ukončení platnosti Smlouvy

 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo na dobu neurčitou dle obsahu smlouvy.

 

 1. Platnost Smlouvy může být kdykoli ukončena dohodou Poskytovatele a Uživatele.

 

 1. Možnost výpovědi smluvního vztahu upravuje smlouva.

 

 1. Dojde-li k výpovědi Smlouvy Uživatelem, nemá tento Uživatel nárok na vrácení již zaplaceného nevyužitého kreditu na úhradu Služby a není oprávněn tento kredit použít na úhradu jiných svých závazků vůči Poskytovateli

 

 1. Dojde-li k výpovědi Smlouvy Uživatelem, který hradí Službu email a/nebo Službu SMS na základě faktury, je tento Uživatel povinen zaplatit Poskytovatelem vystavené faktury za období od data poslední fakturace do dne skončení výpovědní doby.

 

Článek 8: Zpracování osobních údajů Uživatele nebo osobních údajů zaměstnanců Uživatele

 1. V případě, že Uživatel je fyzickou osobou, jsou Poskytovatelem zpracovávány jeho osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) účinném od 25. 5. 2018.

 

 1. Bez ohledu na to, zdali je Uživatel fyzickou či právnickou osobou, mohou být Poskytovatelem též zpracovávány osobní údaje zaměstnanců Uživatele
  ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
  a o volném pohybu těchto údajů
  a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) účinném od 25. 5. 2018.

  Poskytovatel v pozici správce zpracovává ty osobní údaje, které Uživatel poskytnul při uzavírání smlouvy, respektive při vyplnění registračního formuláře,
  a to s ohledem na nezbytnost takového zpracování pro splnění smlouvy a tedy poskytnutí Služby.

   
 2. Poskytovatel dále zpracovává uvedené osobní údaje a údaje o způsobech využívání Služby Uživatelem na základě svých oprávněných zájmů pro marketingové účely související s poskytováním Služby.

 

 1. Poskytnutí uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem Poskytovatele. Ke zpracování osobních údajů bude docházet po dobu tří let od ukončení poskytování Služby.

 

 1. Poskytovatel nepředá osobní údaje Uživatelů žádným dalším příjemcům.

 

 1. Uživatel má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů právo:
 • žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů,
 • požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů,
 • požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno,
 • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

 

Článek 9: Zpracování osobních údajů Zákazníků

 1. Při poskytování Služby dochází ze strany Poskytovatele ke zpracování osobních údajů Zákazníků Uživatele ve smyslu GDPR, a to zejména jejich telefonních čísel a emailových adres, a dále údajích o jejich chování ve vztahu k zasílaným emailům. Tyto obchodní podmínky upravují povinnosti Poskytovatele
  a Uživatele vyplývající ze zpracování osobních údajů Zákazníků v souladu s článkem čl. 28 GDPR.

 

 1. Poskytovatel prohlašuje, že je schopen zajistit zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv dotčených subjektů údajů.

 

 1. Poskytovatel je oprávněn do zpracování zapojit další zpracovatele, vždy však informuje Uživatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak Uživateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky, pokud Uživatel námitky bez zbytečného odkladu nevysloví, má se za to, že se změnou souhlasí.

 

 1. Zpracování osobních údajů Zákazníků bude prováděno Poskytovatelem formou automatizovaného i neautomatizovaného zpracování, včetně profilování, v rozsahu jejich ukládání, shromažďování, používání a vymazání, to vše za účelem poskytování Služby a po celou dobu jejího poskytování.

 

 1. Zpracování bude vždy realizováno jen na základě doložených pokynů Uživatele udílených Poskytovateli, které jsou obsaženy v těchto Podmínkách
  a smluvních ujednáních, a dále budou Poskytovateli udíleny zejména prostřednictvím webového rozhraní Služby Mail Komplet.

 

 1. Při poskytování Služby nebude docházet ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů. Uživatel je povinen zajistit, že Poskytovateli nebudou předány žádné osobní údaje zvláštních kategorií.

 

 1. Poskytovatel se jako zpracovatel při zpracování osobních údajů zavazuje:
 1. zpracovávat osobní údaje pouze pro účely a způsoby vyplývajícími z Podmínek a smluvních ujednání,
 2. zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti,
 3. přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření ve smyslu dle čl. 32 GDPR, jež jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů a odpovídají povaze zpracování a s tím spojenému riziku, aby mj. nemohlo při tomto zpracování dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů,
 4. po ukončení poskytování Služby veškeré zpracovávané osobní údaje předat Uživateli, vymazat veškeré jejich případně existující kopie,
 5. být Uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti reagovat
  na žádosti o výkon práv subjektu údajů,
 6. být Uživateli nápomocen při zajišťování souladu s povinností zabezpečení zpracování, při ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, při oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a při předchozí konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů,
 7. neprodleně Uživatele informovat v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje ustanovení GDPR nebo jiných předpisů Evropské unie nebo členského státu týkající se ochrany údajů,
 8. být Uživateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi dle čl. 32 až 36 GDPR, to vše při zohlednění povahy zpracování a informací,
  jež má Poskytovatel k dispozici,
 9. poskytnout Uživateli na základě jeho písemného pokynu veškeré nezbytné informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti Poskytovatele vyplývající z čl. 28 GDPR, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům svou činností přispěje,
 10. poskytnout Uživateli na jeho písemnou žádost veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené těmito Podmínkami
  a čl. 28 GDPR.

 

 1. Uživatel se tímto vůči Poskytovateli výslovně zavazuje k dodržování veškerých povinností, které mu – jakožto správci osobních údajů – plynou z těchto Podmínek, smluvních ujednání, ustanovení GDPR, příslušných zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů. Závazek Uživatele dle předchozí věty zahrnuje mj. jeho povinnost předávat Poskytovateli prostřednictvím Služby jen takové osobní údaje Zákazníků, k nimž disponuje platným právním titulem ve smyslu čl. 6 GDPR, a to při dodržení veškerých zásad upravených v čl. 5 GDPR a souvisejících právních povinností. Za tímto účelem se Uživatel zavazuje mj. zajistit, že ke zpracovávání osobních údajů formou jejich uložení bude po celou dobu zpracovávání disponovat platným právním titulem splňujícím požadavky GDPR a dalších právních předpisů.

 

 1. Bez ohledu na právní titul, na jehož základě ke zpracovávání osobních údajů dochází, se Uživatel zavazuje plnit svoji informační povinnost vůči Zákazníkům vyplývající z článku 13 a násl. GDPR včetně informování o automatizovaném zpracování osobních údajů ve formě profilování.

 

 1. V případě porušení jakékoli povinnosti stanovené tímto článkem Podmínek, se Uživatel zavazuje nahradit Poskytovateli jakoukoli (majetkovou
  i nemajetkovou) újmu, která mu v důsledku daného porušení nebo v souvislosti s ním vznikne.

 

 1. Smluvní strany se zavazují zajistit splnění povinností, jež jim plynou z GDPR a tohoto článku Podmínek, nejpozději ke dni účinnosti GDPR. Povinnosti, jež jsou však vyžadovány platnou a účinnou právní úpravou již před datem účinnosti GDPR, jsou smluvní strany povinny dodržovat již ode dne účinnosti těchto Podmínek.

 

Článek 10: Reklamace

 1. V případě, že dojde z důvodů na straně Poskytovatele k vadám poskytované Služby nebo či k jejímu neposkytnutí, je Uživatel oprávněn tyto vady
  u Poskytovatele reklamovat, tj. uplatnit práva z odpovědnosti za vady. Záruka za jakost se nesjednává.

 

 1. Reklamační lhůta činí 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tyto vady Uživatel zjistil nebo je při náležité péči mohl zjistit. Poskytovatel se zavazuje reklamaci uplatněnou Uživatelem podle tohoto odstavce Podmínek projednat ve lhůtě do deseti pracovních dnů od okamžiku doručení písemné reklamace Uživatele Poskytovateli a podle svých možností sjednat nápravu závadného stavu bez zbytečného odkladu. Uživatel je povinen poskytnout Poskytovateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost.

 

 1. V případě oprávněnosti uplatněné reklamace má Uživatel nárok na vrácení čerpaného kreditu či odpovídající slevu z ceny. Jiné nároky z vadného plnění Uživatel nemá.

 

 1. Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení užívání Služby Uživatelem, způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.

 

 1. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat jednotlivých Uživatelů. Poskytovatel odpovídá pouze za ztrátu dat, která získal sám svou činností dle Smlouvy, tj. zejména za informace o doručení E-mailů a/nebo SMS (pokud jsou k dispozici), neodpovídá však za ztrátu dat Uživatelů, tj. za obsah E-mailů a/nebo SMS, seznamy Zákazníků apod. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech poruch technické povahy na straně Uživatele
  či v síti Internet omezit či dočasně zastavit poskytování Služby. O této skutečnosti se Poskytovatel zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Uživatele.

 

 1. Informuje-li Zákazník Poskytovatele na základě E-mailu a/nebo SMS obdržených od Uživatele, že si nepřeje, aby mu byly dále zasílány E-maily a/nebo SMS, je Poskytovatel oprávněn i bez předchozího souhlasu Uživatele takového Zákazníka odstranit ze seznamu adresátů E-mailů a/ nebo SMS. Stejné právo
  má Poskytovatel i v případě, bude-li Zákazník informovat Poskytovatele, že jím obdržené E-maily a/nebo SMS Zprávy nesplňují náležitosti stanovené těmito Podmínkami či se dle názoru Zákazníka jedná o spam. Poskytovatel se zavazuje skutečnosti uvedené v tomto ustanovení Uživateli oznámit.

 

 1. Vzniknou-li Poskytovateli jakékoli náklady v souvislosti se stížnostmi Zákazníků na Uživatele, zavazuje se Uživatel nahradit Poskytovateli tyto náklady
  a veškerou újmu (škodu i nemajetkovou újmu), která Poskytovateli vznikne.

Článek 11: Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny na internetových stránkách Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Změnu obchodních podmínek je Poskytovatel povinen oznámit Uživateli písemně nebo e-mailem nejméně 30 dní před vstoupením změny v účinnost. Uživatel je oprávněn ve lhůtě do 10 dnů od obdržení zprávy Poskytovatele o změně obchodních podmínek tuto změnu odmítnout
  a písemně vypovědět z tohoto důvodu smlouvou založený smluvní vztah, přičemž výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Poskytovateli.

 

 1. Tyto obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem, vzniklé na základě nebo v souvislosti s poskytováním Služby Uživateli, se řídí právem České republiky, a to i tehdy, pokud je Uživatel či Zákazník domicilován v jiném státě. Vznikne-li z právního vztahu mezi Uživatelem
  a Poskytovatelem spor, je k řešení tohoto sporu příslušný soud České republiky. Pro případ sporu sjednávají smluvní strany místní příslušnost soudů dle sídla Poskytovatele v den uzavření této smlouvy.

 

 

 1. Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 25.5.2018.

 

Zpět
nahoru